Czy rękojmia dotyczy rynku wtórnego ?

Czy rękojmia dotyczy rynku wtórnego ?

11 May 2016

Przepisy o rękojmi nie wprowadzają ograniczeń do rzeczy nowych. Nabywca mieszkania może wystąpić z roszczeniami wobec sprzedawcy na rynku wtórnym jednak jest ona mocno ograniczona a czasami może być wyłączona. W stosunku do sprzedawcy na rynku wtórnym można żądać obniżenia ceny, a nawet skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Nie może jednak żądać usunięcia wady, gdyż sprzedawca na rynku wtórnym nie jest wytwórcą rzeczy (to nie on wybudował budynek). Natomiast dochodzenia roszczeń od dewelopera z tytułu rękojmi w tym żądania usunięcia wady jest uprawniony jedynie pierwszy nabywca nieruchomości gdyż to on jest stroną umowy z deweloperem. Dlatego też kupujący nieruchomość na tzw. rynku wtórnym nie ma uprawnień do występowania przeciwko deweloperowi z roszczeniami z tytułu rękojmi nawet jeżeli okres rękojmi jeszcze nie upłynął (potwierdza to orzecznictwo sądowe). Kolejny nabywca może uzyskać uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi od dewelopera jedynie w sytuacji, gdy w umowie zawartej ze zbywcą nieruchomości dokonano dodatkowego przeniesienia tych uprawnień lub gdy dokonano tego w oddzielnej umowie.

]]