Nowe ceny za wodę !

Nowe ceny za wodę !

07 Cze 2019

Informujemyn, że na podstawie Decyzji nr WR.RET.071.166.2018.AR z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora RZGW we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zielona Góra, obowiązuje w okresie od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. nowa taryfa :
Cena za dostarczenie wody :
- 4,82 zł brutto za 1 m3
Cena za odprowadzenie i oczyszczania ścieków :
- 7,29 zł brutto za 1 m3