Więcej aktualności Aktualności
Oferta

Zarządca nieruchomościami Zielona Góra, zarządzanie nieruchomościami Zielona Góra

 • zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi,
 • przygotowania wszelkich dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych

Obsługa Prawna:

 • reprezentowanie wspólnoty przed sadami i organami egzekucyjnymi przez Zarządce Nieruchomościami 
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • opracowywanie aktów prawnych wspólnoty mieszkaniowych .

Księgowość:

 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w zakresie ustalania wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali, w oparciu o program AS ze Słupska,
 • prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej korzystając z programu FK OSKAR ze Słupska i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z przepisami, prowadzenie imiennych kartotek finansowych,
 • kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty,
 • dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości opłaty za media, umożliwienie podglądu kartoteki, naliczeń zaliczek, stanu salda lokalu w internetowej wersji SYSTEMU RESURS (dostęp po przydzieleniu indywidualnego kodu właściciela lokalu) patrz: strona zarządcy nieruchomościami  www.resursjm.pl

Zakres proponowanych obowiązków obejmuje zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi:

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej,
 • prowadzenie i ewidencjonowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • prowadzenie książek obiektów zawierających informacje o stanie prawnym nieruchomości, dokumentacje eksploatacyjną, bieżącą konserwację,
 • sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • zawieranie i renegocjowanie umów dostawy, roboty budowlane,
 • nadzór nad wykonywaniem umów dotyczących obsługi nieruchomości,
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomościami,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

Obsługa techniczna nieruchomości:

Kontrole stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego:

 • sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych, kosztów i terminów wykonania, prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji,
 • organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości.

Przedstawiona oferta jest każdorazowo modyfikowana w zależności od potrzeb klientów, stanu technicznego nieruchomości, jej przeznaczenia i innych okoliczności.

Wszystkie ustalenia co do zakresu i sposobu wykonywania usług są precyzowane w umowie miedzy stronami. Właściciele posiadają pełną kontrolę nad gospodarką administrowanej nieruchomości oraz uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

]]