Koniec samowoli spółdzielni mieszkaniowej

Koniec samowoli spółdzielni mieszkaniowej

07 Jan 2015

Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie art.27 ust.2 ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością współną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca  1994  Prawo budowlane bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot  własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości współnej.

II OPS 2/12 Uchwała NSA z 13-11-2012

Jeżeli realizacja danego zamierzenia budowlanego może być zakwalifikowana jako czynności  przekraczające zakres zwykłego zarządu (termomodernizacja), to prawo spółdzielni mieszkaniowej do dysponowania nieruchomością współną na cele budowlane powstaje pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości, zgodnie z art.199 K.c.