Jak odłączyć się od spółdzielni ? TRZY KROKI

Jak odłączyć się od spółdzielni ? TRZY KROKI

14 Sep 2015

TRZY KROKI  

Nabycie własności

 Pierwszy krok  polega na nabyciu przez osoby, które posiadają spółdzielcze prawa do lokali własności zajmowanych lokali. W nieruchomości musi być ponad 50% udziałów właścicieli posiadających wyodrębnioną własność z nieruchomości spółdzielni Każda z osób, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu wykonują tą czynność we własnym zakresie w ramach przysługujących jej indywidualnych uprawnień. Tylko poprzez nabycie własności do zajmowanego lokalu, można bowiem nabyć prawo do decydowania o losie nie tylko nabytego, ale i całej nieruchomości.  

Większość udziałów w nieruchomości wspólnej jako odrębna własność

 

Drugim krokiem  jest uzyskanie w wyniku  wykupu lokali większości ,liczonej według wielkości posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej.

Odłączenie od spółdzielni mieszkaniowej

 

Należałoby skierować do zarządu wniosek o zwołanie zebrania z podpisami właścicieli posiadającymi łącznie 10 % udziałów w nieruchomości wspólnej ,  wówczas zarząd ma obowiązek zwołać zebranie. Przyjąć większością udziałów na zebraniu uchwałę że w zakresie praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomościach stosuje się ustawę o własności lokali. Następnie odwołać zarząd spółdzielni i powołać własny z pośród właścicieli. Uchwałą właścicieli udzielić pełnomocnictwa zarządowi do podpisania umowy z zarządcą.

Niezbędna jest obecność notariusza który protokołuje to zebranie. Wszystkie lokale spółdzielni zostają wyodrębnione - Wspólnota powstaje z mocy prawa.