Koszty zarządu a miejsce parkingowe

Koszty zarządu a miejsce parkingowe

20 Feb 2016

Zgodnie z art. 12 ustawy o własności lokali pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Jak widać z powyższych zasad właściciel lokalu mieszkalnego ponosi część ogólnych kosztów zarządu nieruchomością wspólną w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej (są to zasady ustawowe) i wspólnota mieszkaniowa nie ma możliwości inaczej określić podziału tych kosztów. Fakt przyznania właścicielowi lokalu prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego na parkingu przed budynkiem nie powoduje zwiększenia udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej (zmiany ułamka) więc nie powoduje zwiększenia udziału w kosztach zarządu.

 *Odpłatność prawa do miejsca parkingowego

Dokonując podziału do korzystania w drodze umowy do korzystania, deweloper określa zasady tego korzystania i ustala w umowie czy jest to korzystanie odpłatne czy nieodpłatne oraz może też ustalić sposób określenia tej odpłatności na przykład, że ustali to w drodze uchwały wspólnota mieszkaniowa. Jeżeli jednak w umowie określono, że prawo to jest nieodpłatne co raczej najczęściej ma miejsce to wspólnota mieszkaniowa nie ma podstaw prawnych do pobierania opłat za korzystanie przez właścicieli z miejsc parkingowych. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że właściciel i tak ma prawo korzystać z parkingu, a ustalony przez dewelopera podział do korzystania, jedynie określa zasady tego korzystania. Obarczenie więc właściciela dodatkowymi kosztami oprócz braku podstaw prawnych pozbawione byłoby też logiki.