Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

01 Feb 2021

I. droga przedsądowa

1/ Właściciel innego lokalu w tym budynku może skierować pisemne wezwanie do właściciela lokalu, aby nakazał lokatorom zaprzestania niedozwolonych działań i uporczywego, rażącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu
przez lokatorów tego mieszkania albo rozwiązał z nimi stosunek prawny, na podstawie którego najmują lokal i nakazał im opuszczenie lokalu, z zastrzeżeniem że w razie bezskuteczności wezwania będzie zmuszony skierować sprawę
na drogę postępowania sądowego, w tym rozważyć skierowanie pozwu o rozwiązanie stosunku prawnego na podstawie art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jednocześnie pisemnie wezwać lokatorów do zaprzestania uporczywego i raczącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu z zastrzeżeniem jw.


II. droga sądowa

1/ Inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu
i nakazanie jego opróżnienia, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

2/ WM nie ma legitymacji do wytoczenia pozwu na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Sąsiad chce podjąć kroki, to wówczas powinien skierować wezwanie .

Zainteresowani właściciele lokali mogą wytoczyć pozew o zakazanie właścicielowi (nakazanie zaprzestania) niedozwolonych działań (wyr. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 czerwca 2014 r., 
I ACa 372/14, Legalis).

 

]]