Zarządcy nieruchomości też walczą z epidemią. Członkowie wspólnoty mogą głosować zdalnie.

Zarządcy nieruchomości też walczą z epidemią. Członkowie wspólnoty mogą głosować zdalnie.

01 Apr 2020


Do art. 21 ustawy dodano nowe ustępy 4 i 5, które pozwalają głosować zdalnie. Zgodnie z nimi uchwała zarządu może być podjęta,
jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosy mogą być częściowo oddane na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

]]